اردوی کوه نوردی دارآباد برای اعضای مجتمع فرهنگی محراب
دوشنبه 26 تیر 1396    
بازدید: 918
اردوی کوه نوردی دارآباد با حضور 46 دانش آموز و 7 مربی مجتمع فرهنگی محراب، در روز دوشنبه 26 تیر 1396 از ساعت 6 تا 14 برگزار شد. 
 
در این اردو دانش آموزان علاوه بر کوه نوردی، به سدسازی در جریان آب، و همچنین پختن سیب زمینی ذغالی پرداختند.
aaa
عکس دسته جمعی
aaa
سیب زمینی ذغالی
aaa
مهیا کردن آتش برای پختن سیب زمینی
aaa
مهیا کردن آتش برای پختن سیب زمینی
aaa
مهیا کردن آتش برای پختن سیب زمینی
aaa
سد سازی
aaa
صرف صبحانه
aaa
صرف صبحانه
aaa
عکس دسته جمعی
aaa
کوه نوردی
aaa
کوه نوردی
aaa
رسیدن به منطقه دارآباد
aaa
در اتوبوس
aaa
حرکت از مجتمع